Adresa:
Topličina br 2. , Niš
Za sve informacije
018/240099

063/7220543

064/3736881

Radno vreme:
Radnim danima: od 08:00h do 20h
Subotom: od 08:00h do 15:00h

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole

Međunarodna vozačka dozvola (u daljem tekstu MVD) se štampa na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku. MVD se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu koja je izdata u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. MVD se ne može izdati po osnovu probne vozačke dozvole. Međunarodna vozačka dozvola se izdaje na najduži rok od 3 godine osim u slučaju kada je istek vozačke dozvole kraći od 3 godine. U tom slučaju MVD će važiti onoliko koliko važi vozačka dozvola.

Potrebna dokumentacija za izdavanje:

  1. Važeća lična karta – na uvid
  2. Važeća vozačka dozvola, na osnovu koje se zahteva izdavanje MVD-a, kao i fotokopija te dozvole
  3. 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole
  4. Dokaz o uplati propisane naknade (uplatu takođe možete izvršiti kod nas). Uplatu podrazumeva pre svega plaćanje samog dokumenta i to iznosi 2000 rsd. Pored navedenog neophodno je uplatiti i republičku administrativnu taksu u iznosu od 810 rsd.

Izdavanje dozvole za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja potpisanog od strane vlasnika vozila. Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Cena ove dozvole iznosi 1500 rsd. Rok važenja ovlašćenja je najvše godinu dana osim u slučaju kada je rok za isticanje saobraćajne dozvole kraći od godinu dana, u tom slučaju ovlašćenje važi isto koliko i saobraćajna dozvola. Takođe rok za korišćenje tuđeg motornog vozila u inostranstvu može biti manji od godinu dana ukoliko je to predviđeno ugovorom ili drugim pravnim aktom.

Dokumenta potrebna za izdavanje DTV:

  1. Važeća lična karta vlasnika vozila
  2. Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
  3. Saobraćajna dozvola za vozilo
  4. Ukoliko je vlasnik vozila lizing kuća neophodno je doneti na uvid ugovor u kome je obavezna klauzula o davanju odobrenja krajnjem korisniku kako o upravljanju vozilom u zemlji tako i u inostranstvu.
  5. Ukoliko je vozilo u vlasništvu pravnog lica neophodno je doneti na uvid memorandum (original) koji se odlaže u arhivu. Obavezni činioci memoranduma su podaci o pravnom licu (naziv, mesto firme, pib, potpis vlasnika i pečat firme) kao i klauzula o odobrenju korišćenja motornog vozila krajnjem korisniku kako u zemlji tako i u inostranstvu.